Surface Modified MXene‐Based Nanocomposites for Electrochemical Energy Conversion and Storage
Small, 2019, 10.1002/smll.201901503
Author: Hong Yu, Yonghui Wang, Yao Jing, Jianmin Ma, Cheng‐Feng Du,* Qingyu Yan*
Edge-thionic acid-functionalized graphene nanoplatelets as anode materials for high-rate lithium ion batteries
Nano Energy, 2019, DOI:10.1016/j.nanoen.2019.05.035
Author: Qinghua Fan, Hyuk-Jun Noh, Zengxi Wei, Jiakui Zhang, Xin Lian. Jianmin Ma, Sun-Min Jung, In-Yup Jeon,* Jiantie Xu,* Jong-BeomBaek*
High-performance flexible quasi-solid-state zinc-ion batteries with layer-expanded vanadium oxide cathode and zinc/stainless steel mesh composite anode
Nano Energy, 2019, 62, 94-102
Author: Jin Zhao, Hao Ren,Qinghua Liang, Du Yuan, Shibo Xi, Chen Wu, William Manalastas Jr.Jianmin Ma, Wei Fang, Yun Zheng, Cheng-Feng Du, Madhavi Srinivasan,* Qingyu Yan*
Revealing the Surface Effect of the Soluble Catalyst on Oxygen Reduction/Evolution in Li-O2 Batteries
J. Am. Chem. Soc., 2019, DOI: 10.1021/jacs.8b12183
Author: Zhen-Zhen Shen, Shuang-Yan Lang, Yang Shi, Jianmin Ma, Rui Wen,* Li-Jun Wan
Se-Doping Activates FeOOH for Cost-Effective and Efficient Electrochemical Water Oxidation
J. Am. Chem. Soc., 2019, DOI: 10.1021/jacs.9b01214
Author: Shuai Niu, Wen-Jie Jiang, Zengxi Wei, Tang Tang, Jianmin Ma, Jin-Song Hu,* Li-Jun Wan
Phase Control on Surface for the Stabilization of High Energy Cathode Materials of Lithium Ion Batteries
J. Am. Chem. Soc., 2019, DOI: 10.1021/jacs.8b13438
Author: Jun-Yu Piao, Lin Gu, Zengxi Wei, Jianmin Ma, Jinpeng Wu, Wanli Yang, Yue Gong, Yong-Gang Sun, Shu-Yi Duan, Xian-Sen Tao, De-Shan Bin, An-Min Cao,* Li-Jun Wan
High-Performance Cathode based on Self-Templated 3D Porous Microcrystalline Carbon with Improved Anion Adsorption and Intercalation
Advanced Functional Materials, 2019, doi:10.1002/adfm.201806722.
Author: Ge Zhang,Xuewu Ou, Chunyu Cui,Jianmin Ma,* Jinghai Yang,* Yongbing Tang*
Antimony Nanorod Encapsulated in Cross-linked Carbon for High-Performance Sodium Ion Battery Anodes
Nano Letters, 2018, DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04468.
Author:Chunyu Cui, Jiantie Xu,* Yiqiong Zhang, Zengxi Wei, Minglei Mao, Xin Lian, Shuangyin Wang, Chongyin Yang, Xiulin Fan, Jianmin Ma,* Chunsheng Wang*
Metallogels: Availability, Applicability and Advanceability
Advanced Materials, 2019, doi:10.1002/adma.201806204.
Author: Huiqiong Wu, Jun Zheng, Anna-Lena Kjøniksen, Wei Wang, Yi Zhang,* Jianmin Ma*
Metal Oxide/Graphene Composite Anode Materials for Sodium-Ion Batteries
Energy Storage Materials, 2019, 16, 434-454.
Author: Lei Wang, Zengxi Wei, Minglei Mao, Hongxia Wang, Yutao Li, Jianmin Ma*
Hybrid Energy Storage Devices: Advanced Electrode Materials and Matching Principles
Energy Storage Materials, 2019, doi:10.1016/j.ensm.2018.12.018.
Author: Da Tie, Shifei Huang, Jing Wang, Yufeng Zhao,* JianminMa,* Jiujun Zhang
Challenges and Recent Progress in the Design of Advanced Electrode Materials for Rechargeable Mg batteries
Energy Storage Materials, 2019, DOI:10.1016/j.ensm.2018.11.033
Yufei Zhang, Hongbo Geng, Weifeng Wei, Jianmin Ma, Libao Chen,* Chengchao Li*
Sodium-based Batteries: From Critical Materials to Battery Systems
J. Mater. Chem. A, 2019, DOI:10.1039/C8TA11999F
Author: Fang Li, Zengxi Wei, Arumugam Manthiram, Yuezhan Feng, Jianmin Ma,* Liqiang Mai*
Cobalt-Based Electrode Materials for Sodium-Ion Batteries
Chemical Engineering Journal, 2019, doi:10.1016/j.cej.2019.03.166
Author: Shihan Qi, Daxiong Wu, Yan Dong, Jiaqin Liao, Christopher W.Foster,* Colm O'Dwyer,* Yuezhan Feng, Chuntai Liu, Jianmin Ma*
© I SEE g-life 2018 All rights reserved.     

技术支持 英铭科技