CHAPTER 6 Graphene-based materials as electrodes for Li/Na-ion batteries
Chemically Derived Graphene: Functionalization, Properties and Applications
Author: Jiantie Xu, Qinghua Fan, Jianmin Ma, Hua-Kun Liu and Shi-Xue Dou
Strong Electronic Interaction in Dual-cation Incorporated NiSe2 Nanosheets with Lattice Distortion for Highly Efficient Overall Water Splitting
Advanced Materials, 2018, doi: 10.1002/adma.201802121.
Author: Yiqiang Sun, Kun Xu, Zengxi Wei, Huilin Li, Tao Zhang, Xinyang Li, Weiping Cai, Jianmin Ma, Hong Jin Fan*, Yue Li*
Emerging non-aqueous aluminum-ion batteries: challenges, status and perspectives
Advanced Materials, 2018, DOI: 10.1002/adma.201706310.
Author: Yu Zhang, Shiqi Liu, Yongjun Ji*, Jianmin Ma, Haijun Yu*
Structural Engineering of Multishelled Hollow Carbon Nanostructures for High‐Performance Na‐Ion Battery Anode
Advanced Energy Materials, 2018, doi:10.1002/aenm.201800855.
Author: De‐Shan Bin, Yunming Li, Yong‐Gang Sun, Shu‐Yi Duan, Yaxiang Lu, Jianmin Ma, An‐Min Cao,* Yong‐Sheng Hu,* Li‐Jun Wan*
Bio-Inspired Micro/Nanofluidic Ion Transport Channels for Organic Cathodes in High-Rate and Ultra-Stable Lithium/Sodium-Ion Batteries
Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1804629.
Author:Gangyong Zhou, Yue‐E Miao,* Zengxi Wei, LuLu Mo, Feili Lai, Yue Wu, Jianmin Ma,* Tianxi Liu*
Tunable and efficient tin modified nitrogen-doped carbon nanofibers for electrochemical reduction of aqueous carbon dioxide
Advanced Energy Materials, 2018, 8, 1702524.
Author:Yong Zhao, Jiaojiao Liang, Caiyun Wang,* Jianmin Ma,* Gordon G. Wallace*
Robust pseudo-capacitive Li-I2 battery enabled by catalytic, adsorptive N-doped graphene interlayer
Energy Storage Materials, 2018, 14, 129-135.
Author: Zhong Su, Zengxi Wei, Chao Lai,* Huiqiu Deng, Zhixiao Liu,* Jianmin Ma*
Three-dimensional carbon frameworks enabling MoS2 as anode for dual ion batteries with superior sodium storage properties
Energy Storage Materials, 2018, 15, 22-30.
Author: Chunyu Cui, Zengxi Wei, Jiantie Xu,* Shenghong Liu, Huakun Liu, Yiqiong Zhang, Minglei Mao, Shuangyin Wang, Jianmin Ma,* Shixue Dou
Free-standing sulfur-polypyrrole cathode in conjunction with polypyrrole-coated separator for flexible Li-S batteries
Energy Storage Materials, 2018, 13, 312-322.
Author: Fang Li, Mohammad RejaulKaiser, Jianmin Ma, Zaiping Guo, Huakun Liu, Jiazhao Wang*
Flexible ReS2 nanosheets/N-doped carbon nanofibers-based paper as a universal anode for alkali (Li, Na, K) ion battery
Nano Energy, 2018, 45, 346-352.
Author: Minglei Mao, Chunyu Cui, Mingguang Wu, Ming Zhang, Tao Gao, Xiulin Fan, Ji Chen, Taihong Wang, Jianmin Ma,* Chunsheng Wang*
© I SEE g-life 2018 All rights reserved.     

技术支持 英铭科技